و در رود تنهاییه خود روان میشوی

تو در رود تنهاییه خود روان میشویو  دربندِ  احکامِ زشتِ زمان میشوی

پس از سالیانِ  فراز  و  فرود و   نشیبهمانی که بودی و هستی همان میشوی!

ِبِرَغم  تمام ِ شکوه  و  جمال  و  جلالتو یک قابِ عکس و کمی استخوان میشوی

.

.

.

سپهر -91

/ 0 نظر / 29 بازدید